Sam Francis

Yves Klein, Anthropometries of the blue period, 1960